Ochrona danych osobowych


W obszarze prawa ochrony danych osobowych oferujemy w szczególności:
  • pomoc prawną w zakresie realizacji zobowiązań ciążących na podmiotach przetwarzających dane osobowe oraz prawidłowego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym m.in.
  • formułowanie zgodnych z wymogami ustawowymi wzorów oświadczeń dotyczących zbieranych danych osobowych ,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zabezpieczania danych osobowych,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie konieczności rejestracji zbioru danych osobowych,
  • sporządzanie wewnętrznych regulaminów ochrony danych osobowych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu dotyczącym odwołań od decyzji Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych dotyczących naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • szkolenia zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych.