Prawo budowlane


W zakresie prawa budowlanego zajmujemy się w szczególności:
  • sporządzaniem umów o roboty budowlane, umów konsorcjum,
  • sporządzaniem opinii pranych w zakresie uzyskiwania uprawnień
  • budowlanych oraz interpretacji przepisów z zakresu praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, badaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem projektów umów nabycia nieruchomości, przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy,
  • negocjowaniem przedłużenia terminów realizacji umowy o roboty budowlane.

Oferujemy również możliwość sporządzania pism procesowych oraz reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w postępowaniach dotyczących efektów realizacji umów o roboty budowlane, naliczonych kar umownych, sporów prawnych wynikających z niewłaściwego użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych. Ponadto oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach, w których przedmiotem sporu jest odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy budowlanej oraz w postępowaniach karnych wszczynanych na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy prawo budowlane.