Współpraca


Naszym Klientom oferujemy doraźną oraz stałą obsługę prawną, w oparciu o elastyczne systemy rozliczeń, pozwalające na dostosowanie zakresu i kosztów obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.

DORAŹNA POMOC PRAWNA


Obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą prawną, bądź też mają już zapewnioną bieżącą obsługę prawną, jednakże potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym znaczeniu dla Klienta.

Do realizacji zadania w ramach doraźnej pomocy prawnej wyznaczany jest pracownik Kancelarii, specjalizujący się w dziedzinie, będącej przedmiotem zlecenia, a w sprawach bardziej skomplikowanych (np. procesy inwestycyjne, restrukturyzacje przedsiębiorstw), zespół problemowy, grupujący prawników – specjalistów z różnych dziedzin prawa.


STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Obejmuje świadczenie pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach działalności Klienta. Stała obsługa prawna pozwala nam na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejsze i ściśle dostosowane do realiów działania Klienta świadczenie pomocy prawnej. Ponadto nasz Zespół pozostaje w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych.

Szczegółowe procedury współpracy w ramach stałej obsługi prawnej (środki komunikacji, forma i czas realizacji zleceń, dyżury w siedzibie Klienta) ustalane są indywidualnie z Klientem. Każdorazowo, do realizacji zleceń o większym stopniu skomplikowania, powoływane są zespoły problemowe, grupujące prawników – specjalistów z różnych dziedzin prawa.


Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje za okresy miesięczne, w oparciu o jeden z trzech wariantów:


• według stawki godzinowej – nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika,
• według stawki ryczałtowej z limitem godzin – nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy prawników; świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze, przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości, objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się,
• według stawki ryczałtowej bez limitu godzin – nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy – jest to najmniej elastyczna forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o dużym i stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.