Prawo ochrony środowiska


W obszarze prawa ochrony środowiska, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
  • zastępstwo procesowe w zakresie postępowań dotyczących ochrony środowiska, w tym m.in. :

– w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
– w postępowaniu kompensacyjnym,
– w postępowaniu w sprawie programu dostosowawczego,
– w postępowaniach odszkodowawczych,

  • pomoc prawna w zakresie przekształcania gruntów rolnych oraz leśnych na budowlane,
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń emisyjnych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami,
  • pomoc prawna w zakresie ubiegania się o koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów.