Polityka prywatności


Szanowni Państwo,

realizując dyspozycję art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy Państwa, co następuje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Z. Tobor, M. MozdżeńSp.j. z siedzibą w Katowicach, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, KRS: 226651 (dalej „administrator”, „kancelaria”).
Mogą się Państwo skontaktować z administratorem:
a) telefonicznie pod numerem 32349-70-21,
b) pod adresem e-mailsekretariat@kancelariatobor.com,
c) pisząc na adres siedziby administratora wskazany powyżej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i ustawie o radcach prawnych;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, czynności archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
c) dane identyfikacji podatkowej;
d) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
e) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
f) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, doradcy restrukturyzacyjni oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b) nabywcy wierzytelności;
c) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
d) biura informacji gospodarczej;
e) podmioty świadczące usługi:
– informatyczne oraz nowych technologii;
– płatnicze;
– księgowo- finansowe;
– audytorskie i kontrolne;
– windykacyjne;
– drukarskie;
– niszczenia dokumentów;
– pocztowe oraz kurierskie.
Powierzenie przetwarzania, gdzie ma ono miejsce, odbywa się w oparciu o stosowną umowę powierzenia przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY, AUTOMATYZACJA
Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznychusługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Informuję, że Kancelaria nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.