Upadłości konsumenckie


Kancelaria od początku swej działalności specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w ramach toczących się postępowań upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to postępowanie upadłościowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne – utraciły zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Celem upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i powrót do normalnego życia bez długów. Wraz z zakończeniem postępowania upadłościowego następuje oddłużenie, polegające na umorzeniu wierzytelności, które nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które obejmuje w szczególności:

  • zbadanie zdolności upadłościowej – czy istnieją przesłanki formalne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
  • pomoc prawną po ogłoszeniu upadłości – m.in. reprezentacja przed sądem, wierzycielami i syndykiem.